Mitt i seklet


mittiseklet.com:
Rättigheter och utförande Bo Olsson


Läs mer om Hjalmar Gullberg på Hjalmar Gullberg-sällskapets webbplats:
http://www.hjalmargullberg.se
Mitt i seklet

 Hjalmar Gullberg





Publicerad i Arbetet 1998-05-22

Hundraårsjubileum för
Malmös store son


Av Stefan Ersgård

Författaren Hjalmar Gullberg, bilden, skulle ha fyllt 100 år på pingstafton, den 30 maj 1998. Arbetet Nyheterna hedrade då Malmös store son med att sätta upp en minnestavla på fasaden till hans födelsehus vid Föreningsgatan 10 B i Malmö. Ceremonin inleddes med att skådespelaren Carl-Åke Eriksson läste en av Gullbergs dikter. Dessutom hyllades skalden av medlemmar ur Malmöhus körförbund, som framförde slutpartiet ur Förklädd gud.
Arbetet Nyheterna uppmärksammade hundraårsdagen med en artikelserie av Stefan Ersgård, som mötte Hjalmar Gullbergs vänner och kännare. I första avsnittet skildras händelserna kring Hjalmar Gullbergs födelse hos barnmorskan Karna Johansson på Föreningsgatan 10 B. Fru Johanssons vittnesmål om den hemliga förlossningen fick många år senare en avgörande betydelse för författarens liv.

Måndagen 30 maj 1898 i Malmö. Annandag Pingst.
I ett rum på Föreningsgatan 10 B föds ett barn. Klockan är tre på eftermiddagen. I barnmorskan Karna Johanssons lägenhet har förlossningen pågått i två timmar.
Modern heter Hilda Johnsson. Hon föder i hemlighet. Inom ett dygn lämnas barnet bort till fosterföräldrar.
Hilma är 22 år, en ung kontorist i staden. Hon väntar ett barn med sin älskade Robert Brand, som också är hennes chef. Hon är nervös och rädd för att nedkomsten ska bli känd. Endast fadern samt barnmorskan och hennes dotter tillåts komma in i rummet.
Av skam och rädsla förnekar hon barnet, som blev en annan kvinnas och en annan mans fosterson.
Han fick namnet Hjalmar Gullberg, skalden i det 20:e seklet.



Ett livslångt trauma tog plats i Hjalmars själ när han grät för första gången i trevåninghuset, som ingår i fastigheten Falken 24 vid stråket Föreningsgatan.
Gullberg skriver i dikten: "Till en näktergal i Malmö":

Från vilket paradis är stämman lånad,

som tränger in i rummet, där jag bor?

Så sjöng du, när jag föddes i din månad,

för en förtvivlad kvinna, som blev mor.

En majnatt hände det, som ingen visste;

vår stora hemlighet kom ingen åt.

Den, som försökte spåra oss, tog miste:

i toner dränkte du min första gråt.



Malmö Arbetares Bostadsförenings Aktiebolag står det än i dag ovanför porten till Föreningsgatan 10 B.
År 1883 började arbetarna själva skapa sitt boende i kvarteret Falken nära Kaninen och Korpen i Södra Förstaden. Ett genuint fäste för den unga socialismens skaror.
Mäster August Palm hade talat i Malmö. Hans ord ingav mod. Rörelsen var på marsch.
Bland många barnfamiljer i grannskapet på Gamlegård, Mellangård och Nyregård levde bland andra Bengta och Anders Persson. Deras adress var Mjölnaregatan 5, och en av sönerna hette Carl Edvard, född 1888. Pojken blev Sveriges Edvard Persson.
Arbetskarlen Petter Olof Johansson, född 1850, var anställd vid Kockums Maskinverkstad. Han och hustrun Karna bodde i huslängan mot Föreningsgatan med många egna barn och ofta något eller några fosterbarn.
Familjen Johansson var det insomnande 1800-talets skyddsnät för samhällets oönskade småttingar.

Karna var född 1857 i Löderups församling i Kristianstads län och utexaminerades som barnmorska 1883 vid Lunds BB. Samma år började hon arbeta i Malmö och var aktiv i sitt yrke som 80-åring så sent som 1937.
Hon var en skicklig och respekterad person, och utnämndes av arbetskamraterna till hedersledamot i Malmöhus läns barnmorskeförening.
I april 1897 avled Karnas make. Hon lämnas ensam med nio barn varav ett var fosterbarn.
Året därpå noterades hon i mantalslängdens marginal som "fattig". Följande barn är registrerade med födelseår (): Elvira (84), Pontus (87), Beda (89), Pontus (89), Sven (91), Nils (93), Elsa (95), Knut (97) samt fosterbarnet Nils (98).
På våren 1898 hade hon uppsökts av Hilda Johnsson, som önskade hyra rum och vård inför sin väntade förlossning i slutet av maj. Hon uppgav sitt namn, men krävde full anonymitet.
Dagen före nedkomsten, 29 maj, kom Hilda till Föreningsgatan 10 B och nästa dag födde hon en son.
Den unga modern sände bud efter barnets far, Robert Brand, en framgångsrik affärsman i Malmö. Han titulerades prokurist och var representant för ett företag i pappersbranschen i Stockholm, Grubbens Filialer vid Gustav Adolfs torg. Brand var född 1873, men hade ännu inte fyllt 25 år.
Barnmorskorna ålades på den här tiden av stadsläkaren att föra journal över förlossningarna. I hälsovårdsbyråns arkiv i Malmö Stadsarkiv förvaras Karna Johanssons prydligt buntade journaler.
Den aktuella journalen var utfärdad av stadsläkaren August Fornander och här redogörs för förlossning nr 36.
Modern uppgavs vara okänd, 22 år och ogift. Dessutom rapporterar barnmorskan att den blivande mamman varit förlöst en gång tidigare, en uppgift som hittills varit okänd.
Förlossningen inleddes på eftermiddagen kl 13.00 och kl 15.00 föddes en gosse. Barnet var friskt och förlossningen var "Af naturen fullbordad".



29 år senare, 5 december 1927, vittnar samma Karna Johansson i Rådhusrätten i Malmö. Målet gällde filosofie licentiaten Hjalmar Gullbergs börd i en arvsprocess efter den biologiska moderns död.
Karna Johansson och fostermamman Bengta Gullbergs träder fram och deras utsagor ledde till att Gullberg förklarades som sina biologiska föräldrars arvinge. Han fick därmed den ansenliga summan 230.000 kronor samt sommarvillan Lundhem i Falsterbo.
Karna Johansson intygade inför domstolen, att Hilda Johnsson efter nedkomsten berättade att fadern var Robert Brand. Hon sände därefter bud efter Brand. (vittnet är i följande citat från domboken identiskt med Karna Johansson):
"I trappan stod en mansperson, som på vittnets fråga uppgav sig vara Robert Brand och meddelade, att han fått bud att komma dit samt tillade: Jag är far till gossen, som är född. Vittnet släppte då in honom, och, sedan han kommit in i det rum, där fröken Johnsson låg, samt hälsat, tog vittnet barnet, lade det i hans armar samt sade: Då är detta fadern till gossebarnet, vartill han svarade ja. Vittnet minns särskilt, hur Brand stod en stund med gossen i armen och yttrade sig om barnets utseende.
Brand återkom därefter så gott som varje dag, så länge Fröken Johansson vistades hos vittnet."
Samma dag som pojken föddes ombads Karna Johansson av modern att försöka utackordera barnet. Fru Johansson kontaktade sin goda vän Elsa Gullberg på Holmgatan 3. Hon var hustru till knekten, järnvägsarbetaren och hyrkusken Bengt Gullberg. Båda 48 år gamla.
Fru Gullberg tillfrågades "huruvida hon var villig att emottaga barnet, vårda och uppfostra detsamma mot ersättning. Fru Gullberg gick in härpå och redan samma dag, enligt vad vittnet vill minnas överlämnades barnet till henne."
Ersättningen för vården var 15 kronor i månaden.
I utdraget av födelse- och dopboken i S:t Petri församling uppges föräldrarna som okända.



Pojken döptes 13 juni av pastor W. Nordström i Karna Johanssons bostad. Närvarande var Hilda Johnsson samt faddrarna Elsa och Bengt Gullberg. Dessutom deltog Elsa Gullbergs brorsdotter Elisabeth, som skalden i framtiden alltid kallade sin syster.
Enligt Hilda Johnssons önskan fick pojken namnet Hjalmar Robert.
Robert Brand och hans fästmö besökte ofta familjen Gullberg. Fadern visade stort intresse för Hjalmar, och följde under åren hans skolgång och studier. Hilda var däremot obenägen att kännas vid sin son ända upp i vuxen ålder.
Vid ett besök berättade Robert Brand för Gullbergs att han och Hilda skulle gifta sig. Elsa Gullberg kommenterar i vittnesförhöret samtalet så här:
"Jaså, då kanske herrskapet tar Hjalmar ifrån mig."
Brand svarade: "Nej, inte så länge fru Gullberg vill ha honom, för han har det bra. Hilda kan inte passa honom, för hon skall sitta på vårt kontor."
Societetsbröllopet stod 6 oktober 1900 och det nygifta paret, som alltid kallades tant Hilda och farbror Robert, bosatte sig i företagets mondäna fastighet på Gustav Adolfs torg 4.
Några år senare levde grosshandlarens Hjalmar, blivande skald och akademiledamot, samtidigt på Södra Förstadsgatan 100.
Här började han sin vandring ut i livet.

© Materialet är skyddat av lagen om upphovsrätt.
Sidans topp